Kontakt
  • EUROArray Dermatomykozy

EUROArray Dermatomykozy

System testowy dla gabinetów lekarskich i laboratoriów

EUROArray Dermatomykozy to oparta na PCR procedura wykrywania 56 grzybów powodujących infekcje skóry, włosów i paznokci. W ramach testu na poziomie gatunkowym można zidentyfikować 23 dermatofity, 3 drożdżaki i 3 pleśnie. Poniżej szczegółowo wyjaśniono procedurę.


Przy pomocy testu EUROArray Dermatomykozy możemy zbadać materiał pochodzący z:

materiał próbny weryfikacja gatunki grzybów grzyb skórny grzybica paznokci

Ważne jest, aby upewnić się, że narzędzia używane do pobierania próbek są jałowe. Przed pobraniem każdej próbki obszar podejrzany o grzybicę należy zdezynfekować 70% alkoholem w celu ograniczenia obecności niepatogennych drobnoustrojów pochodzących z przejściowej flory bakteryjnej.

Ponieważ wykrywanie grzybów za pomocą testów opartych na PCR nie wymaga żywych patogenów, można również zastosować martwe komórki. Są one obecne w strupach lub większych łuskach skóry, które można wykorzystać do wykonania testu EUROArray Dermatomykozy.

(Aby uzyskać informacje jak pobierać próbki z różnych materiałów skontaktuj się z nami: asystent-delete-@euroimmun.pl.


Izolacja DNA

Badanie patogenu izolacji DNA EUROArray Grzybica skóry

W celu przeprowadzenia analizy przy użyciu testu EUROArray Dermatomykozy należy wyizolować DNA z materiału pobranego od pacjenta. Niezbędną ilość i jakość DNA uzyskuje się zwykle przy użyciu popularnych zestawów do izolacji (np. QIAamp DNA Mini Kit od QIAGEN). W razie potrzeby istnieje możliwość nabycia od EUROIMMUN połączonych zestawów (testu EUROArray Dermatomykozy oraz zestawu do manualnej izolacji DNA). Przy większej liczbie próbek można wykorzystać aparaty do automatycznej izolacji DNA.

(Aby uzyskać informacje na temat izolacji DNA skontaktuj się z nami: asystent-delete-@euroimmun.pl.


hybrydyzacja na mikromierzy

W trakcie PCR specyficzne sekwencje różnych patogenów, o ile są obecne w próbce, ulegają powieleniu oraz wyznakowaniu barwnikiem fluorescencyjnym. Następnie podczas hybrydyzacji produkty PCR wiążą się ze specyficznymi sondami znajdującymi się w określonych miejscach na BIOCHIPach (polach reakcyjnych) z mikromacierzami EUROArray. W oparciu o sygnały fluorescencji, produkty PCR są uwidaczniane i w zależności od ich pozycji na mikromacierzy wyraźnie przypisywane do odpowiedniego patogenu.

Wszystkie niezbędne odczynniki są zawarte w zestawie EUROArray Dermatomykozy. W celu przeprowadzenia reakcji PCR należy zmieszać ze sobą gotowe do użycia reagenty (Mix A i B), a następnie dodać do roztworu wyizolowane od pacjenta DNA. Amplifikację przeprowadza się w termocyklerze zgodnie z protokołem zawartym w instrukcji do testu.

Aby przeprowadzić hybrydyzację, należy zmieszać produkt PCR z buforem hybrydyzacyjnym, a następnie uzyskaną mieszaninę inkubować ze szkiełkami EUROArray. Szkiełka zawierają trzy lub pięć BIOCHIPów, w zależności od formatu. Do oceny jednej próbki badanej stosuje się jeden BIOCHIP. Hybrydyzację przeprowadza się w temperaturze 55 °C w specjalnej stacji dostarczonej przez EUROIMMUN.

Liczne zintegrowane kontrole wewnętrzne umieszczone na mikromacierzy pozwalają sprawdzić, czy podczas przygotowywania reakcji PCR użyto odpowiedniej ilości DNA, czy reakcja PCR i hybrydyzacja przebiegły pomyślnie, oraz czy podczas etapu hybrydyzacji nie doszło do zanieczyszczenia krzyżowego pomiędzy sąsiadującymi na szkiełku próbkami.

(Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat wymaganych etapów procedury skontaktuj się z nami: asystent-delete-@euroimmun.pl )


W pełni automatyczna ocena za pomocą EUROArrayScanner

EUROArrayScanner Automatyczna ocena wyników.

Połączenie zastosowania aparatu EUROArrayScanner oraz dedykowanego dla niego oprogramowania EUROArrayScan umożliwia łatwą, szybką i obiektywną ocenę mikromacierzy EUROArray bez konieczności analizy skomplikowanych instrukcji. Dzięki zastosowaniu tego systemu wszystkie wyniki analizowanych równocześnie próbek pacjentów mogą być ocenione i zarchiwizowane w możliwie najkrótszym czasie.
Ponadto oprogramowanie pozwala na szybkie i proste generowanie wydruków raportów zawierających poszczególne wyniki testu dla każdego pacjenta.


Wydruk raportu wygenerowany za pomocą oprogramowania EUROArrayScan

Na wydruku raportu, wszystkie wyniki analizy uzyskane za pomocą testu EUROArray Dermatomykozy uzyskane dla poszczególnych próbek badanych są pokazane w przejrzysty sposób. W górnej części tabeli znajdują się wyniki dla poszczególnych zintegrowanych kontroli (kontroli krzyżowej kontaminacji, kontroli wewnętrznej, pozytywnej kontroli DNA, kontroli specyficzności hybrydyzacji). Dają one pewność, że w przypadku każdej pojedynczej analizy poszczególne etapy procedury zostały wykonane w sposób prawidłowy, a sama analiza zakończyła się powodzeniem.

Poniżej kontroli znajdują się wyniki analizy dla poszczególnych patogenów wykrywanych za pomocą testu. W sekcji „test result” (wynik testu) pokazane są końcowe wyniki analizy dla poszczególnych kategorii "Dermatophyte" (dermatofity) oraz "Yeast/mould" (drożdżaki/pleśnie).

Skontaktuj się z nami!